CitiHome

License #: 00895249

Phone:
818.383.8569
Fax:
888.635.6540
Contact Us

CitiHome

License #: 00895249

Phone:
818.383.8569
Fax:
888.635.6540
Contact Us

FB Group Bất Động Sản - Nhà Đất Ở Mỹ

Stated income loan

Người mượn tiền không cần cung cấp chứng minh thu nhập của mình, không cần đưa cùi check, W-2 hồ sơ khai thuế thu nhập hoặc các hồ sơ khác. Thay vào đó, người đi vay chỉ được yêu cầu nêu rõ thu nhập và công việc làm của họ. Thay vào đó họ cần giấy chứng nhận việc làm và lương bổng từ người chủ…hoặc một số giấy tờ khác nếu người đi mượn tiền là chủ cơ sở thương mại.

Tuy không cần giấy tờ chứng minh đầy đủ nhưng mức lương phải tương xứng với công việc làm. Thí dụ khai làm thợ nail với lương $10,000 một tháng thì chắc chắn hồ sơ mượn tiền sẽ bị từ chối.

No income loan

Chương trình này tuyệt vời cho các người mượn tiền không thể đủ điều kiện mượn tiền hoặc không muốn tiết lộ lợi tức của mình. Người mượn tiền không cần khai mình việc làm của mình, làm ở đâu và lợi tức mỗi tháng. Tôi khuyên mọi người nếu không muốn cung cấp giấy tờ về lợi tức của mình nên đi chương trình này, mọi sự rõ ràng và dễ dàng.

Stated income loan

Người mượn tiền không cần cung cấp chứng minh thu nhập của mình, không cần đưa cùi check, W-2 hồ sơ khai thuế thu nhập hoặc các hồ sơ khác. Thay vào đó, người đi vay chỉ được yêu cầu nêu rõ thu nhập và công việc làm của họ. Thay vào đó họ cần giấy chứng nhận việc làm và lương bổng từ người chủ…hoặc một số giấy tờ khác nếu người đi mượn tiền là chủ cơ sở thương mại.

Tuy không cần giấy tờ chứng minh đầy đủ nhưng mức lương phải tương xứng với công việc làm. Thí dụ khai làm thợ nail với lương $10,000 một tháng thì chắc chắn hồ sơ mượn tiền sẽ bị từ chối.

Mời vào FB Group Bất Động Sản - Nhà Đất Ở Mỹ để đọc thêm những post khác.

Have Questions?

At CitiHome we uphold an ongoing commitment to providing an elevated level of personal service. Our clients come first, and as a result, they are able to achieve more than they ever dreamed with their real estate investment.

Because we expect more from our associates, you can expect more from us when it comes to the important sale or purchase of your property. When it comes to your next move, we want you to experience the difference exceptional real estate service can make.

Contact us today, for free real estate advice, to find your nearest sales associate or to find your dream home!