Team Động Nguyễn

License #: 00895249

Phone:
818.383.8569
Fax:
888.635.6540
Contact Us

FB Group MBNOM Post

Stated income loan

Người mượn tiền không cần cung cấp chứng minh thu nhập của mình, không cần đưa cùi check, W-2 hồ sơ khai thuế thu nhập hoặc các hồ sơ khác. Thay vào đó, người đi vay chỉ được yêu cầu nêu rõ thu nhập và công việc làm của họ. Thay vào đó họ cần giấy chứng nhận việc làm và lương bổng từ người chủ…hoặc một số giấy tờ khác nếu người đi mượn tiền là chủ cơ sở thương mại.

Tuy không cần giấy tờ chứng minh đầy đủ nhưng mức lương phải tương xứng với công việc làm. Thí dụ khai làm thợ nail với lương $10,000 một tháng thì chắc chắn hồ sơ mượn tiền sẽ bị từ chối.

No income loan

Chương trình này tuyệt vời cho các người mượn tiền không thể đủ điều kiện mượn tiền hoặc không muốn tiết lộ lợi tức của mình. Người mượn tiền không cần khai mình việc làm của mình, làm ở đâu và lợi tức mỗi tháng. Tôi khuyên mọi người nếu không muốn cung cấp giấy tờ về lợi tức của mình nên đi chương trình này, mọi sự rõ ràng và dễ dàng.

Stated income loan

Người mượn tiền không cần cung cấp chứng minh thu nhập của mình, không cần đưa cùi check, W-2 hồ sơ khai thuế thu nhập hoặc các hồ sơ khác. Thay vào đó, người đi vay chỉ được yêu cầu nêu rõ thu nhập và công việc làm của họ. Thay vào đó họ cần giấy chứng nhận việc làm và lương bổng từ người chủ…hoặc một số giấy tờ khác nếu người đi mượn tiền là chủ cơ sở thương mại.

Tuy không cần giấy tờ chứng minh đầy đủ nhưng mức lương phải tương xứng với công việc làm. Thí dụ khai làm thợ nail với lương $10,000 một tháng thì chắc chắn hồ sơ mượn tiền sẽ bị từ chối.

Mời vào xem Trang Mua Bán Nhà Ở Mỹ FB Group https://www.facebook.com/groups/muabannhaomy để đọc thêm những post khác.

Have Questions?